Najważniejsze zmiany w ustawie ubezpieczeniowej

15-11-2016

1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zastąpiła ona regulacje z 2003 roku i inkorporowała do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009, dotyczącej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Co należy wiedzieć?

Polisa inwestycyjna. Inne podejście do Klienta

Nowela nakłada na ubezpieczycieli obowiązek szczegółowej analizy potrzeb klienta, jego wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej przed zawarciem polisy inwestycyjnej.  Klientom z kolei, daje aż 60 dni, od daty otrzymanych w ustawie informacji, na możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementami inwestycyjnymi. Jednocześnie ustawa wprowadza niższe koszty rezygnacji z ubezpieczenia. Opłata za przedterminowe rozwiązanie takiej umowy nie może wynosić więcej niż 4% sumy wpłaconych składek. Co ważne, zapis ten dotyczy tylko spraw rozpoczętych po wejściu w życie ustawy.

Wzmocnienie praw ubezpieczonych w umowach na cudzy rachunek

Zawierając umowy na cudzy rachunek ( np. w ubezpieczeniach grupowych ) osoba ubezpieczająca nie może pobierać z tego tytułu wynagrodzenia bądź innych korzyści. Wyjątek stanowią tylko „grupówki” zawarte w ramach umowy o pracę ( dotyczy to także rodzin zatrudnionych, członków stowarzyszeń i samorządów oraz związków zawodowych ). Ten przepis wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Pośrednicy zajmujący się sprzedażą polis inwestycyjnych. Jeżeli umowa z firmą obowiązuje dłużej niż 5 lat,  to prowizje powinny być rozłożone w czasie w taki sposób, by obejmowały okres minimum 60 miesięcy. Jeśli zaś umowa jest krótsza, to wtedy ustawodawca mówi jedynie o „równomiernym rozłożeniu w czasie” owej prowizji.

Większe uprawnienia KNF

Komisja Nadzoru Finansowego otrzymała prawo do monitorowania całego rynku ubezpieczeniowego produktów inwestycyjnych; od 1 stycznia 2016 roku ma ona prawo zakazać lub ograniczyć wprowadzenie na rynek niektórych z produktów i  pewnych rodzajów działalności finansowej. Może ona także zabronić niektórych praktyk z zakresu ubezpieczeń.  Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych będzie mógł zwracać się o rekomendację do KNF.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

Na tej liście znalazł się art. 291, który dotyczy terminów ujawniania sprawozdań, które mówią o wypłacalności i kondycji finansowej ubezpieczycieli i reasekuratorów. Art. 335 ust. 7 i 8, stanowiący o czasie przekazywania kwartalnych i rocznych informacji finansowych Komisji Nadzoru Finansowego wejdzie w życie dopiero za trzy lata. Ustawa przewiduje także utrzymanie obowiązkowej przynależności ubezpieczycieli do Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wdrożenie nowej unijnej dyrektywy ma, według ekspertów, przynieść długoterminowe korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, dla obu stron umowy ubezpieczenia oraz dla zakładów reasekuracji.